DOĞUŞ'TA İŞ FIRSATLARI

Doğuş Grubu’ndaki açık pozisyonlar için ilan ayrıntılarına bakabilir, kariyer.net hesabınızla giriş yaparak veya yeni hesap oluşturarak başvuruda bulunabilirsiniz.

“Doğuş Grubu şirketlerinin iş ilanları sadece www.dogusgrubu.com.tr ve www.kariyer.net adreslerinde yayınlanmaktadır. Bu mecralar dışındaki ilanlar asılsız olup, şirketimiz ve grubumuzla ilgisi bulunmamaktadır.”

ADAY ÇALIŞAN İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Bu politika Doğuş Holding A.Ş.’nin aday çalışanlar tarafından bilinmesi gerekli olan kişisel verilerin işlenmesine yönelik ilkelerinin neler olduğunu açıklamaktadır.

I. Tanımlar

Bu politika kapsamında;

İlgili kişi/gerçek kişi: Kişisel veri sahibini,

Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,

Site/Web Site: http://www.dogusgrubu.com.tr/ adresinde yer alan web sitesini,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

6698 Sayılı Kanun/KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

ifade eder.

2. Aday Çalışanların Kişisel Verilerinin İşlenmesi

Bu bölümde, işe alım sürecinde adayların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

İşe Alım Sürecinde Toplanan ve İşlenen Kişisel Veriler

Doğuş Holding A.Ş. bu politikanın “Kişisel Verilerin Kategorizasyonu” başlıklı bölümünde belirtilen bilgilerin tamamını veya bir kısmını yapılan başvurunun niteliğine göre işleyebilir. Doğuş Holding A.Ş. ayrıca, iş başvurusunda bulunan adaylardan aşağıdaki bilgileri toplayabilir ve işleyebilir:

 • İsim, adres, doğum tarihi, e-posta adresi, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri,
 • Özgeçmiş, ön yazı, geçmiş veya ilgili iş tecrübesi veya diğer tecrübe, eğitim durumu, transkript, dil test sonuçları veya iş başvurusuna ilişkin destekleyici veya açıklayıcı belgeler,
 • Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılması durumunda mülakat sırasında elde edilen bilgilerin kayıtları,
 • Önceki işverenlerden alınan referanslar veya aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontrol sonucu elde edilen bilgiler veya Doğuş Holding tarafından yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler,
 • Yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testlerinin sonuçları.

3. Adayların Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Amaçları

Doğuş Holding A.Ş., aşağıda yer alan amaçların bir veya birden fazlasına dayalı olarak ve başvurunun niteliğini dikkate alarak adayın verilerini işleyebilir:

 • Adayın niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,
 • Gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında referans araştırması yapmak,
 • Başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan yurtiçinde veya yurtdışında açılan herhangi bir pozisyon için aday ile iletişime geçmek,
 • Herhangi bir mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerini karşılamak,
 • Doğuş Holding A.Ş.’nin uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek.

4. Adayların Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Yöntemleri

İşe alım sürecinde adayların kişisel verileri bu politikada belirtilen diğer yöntem ve vasıtalarla birlikte veya ek olarak aşağıdaki yöntem ve vasıtalarla toplanabilir ;

 • Matbu başvuru formu,
 • Doğuş Holding A.Ş. çalışanlarının Do’lu hayat içerisindeki Bi Do’lu Kariyer portalı üzerinden ilettikleri aday çalışana ait özgeçmiş bilgileri,
 • Adayların Doğuş Holding A.Ş.’ne e-posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler,
 • İstihdam veya danışmanlık Şirketleri ile LinkedIn, Kariyer.net,
 • Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında,
 • Referans kontrolleri,
 • Tecrübesi olan uzman kişiler tarafından yapılan ve sonuçları incelenen yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testleri.

Doğuş Holding A.Ş. toplanan kişisel verileri, bilişim sistemleri ve insan kaynakları personeli vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla işler.

5. Adaylar Hakkında Referans Araştırması Yapılması

Doğuş Holding A.Ş., adaylar hakkında referans araştırması yapabilir. Yapılacak referans araştırması genel olarak adayın verdiği bilgilerin doğruluğunu teyit etmeye yönelik olacaktır. Ayrıca adayın kendisi hakkında sakladığı ve Doğuş Holding A.Ş. açısından risklerin doğmasına sebep olabilecek bilgileri tespit etmek de yapılabilecek araştırmanın amaçları arasında olacaktır.

Yapılacak referans araştırması kapsamında üçüncü kişilerle adaylara ait kimlik bilgileri, iş ve eğitim tecrübeleri gibi gerekli kişisel veriler paylaşılabilir. Ayrıca adaylar hakkında üçüncü kişilerden kişisel veri elde edilebilir.

Adayların çalışmakta olduğu iş yerinden adayın bilgisi haricinde referans alınmamaktadır.

Adaylar, kendileri ile ilgili yapılacak referans araştırması hakkında her zaman Doğuş Holding A.Ş. ile irtibat kurabilir.

6. Adayların Kişisel Verilerine İlişkin Hakları

KVKK’dan kaynaklanan haklarını kullanmak isteyen adaylar bu politikada açıklanan usul ve esaslar kapsamında Doğuş Holding A.Ş.’ne başvurabilirler.

7. Adaylık Sürecinde Toplanan Kişisel Verilerden İşe Alım Halinde İşlenmesine Devam Edilecek Olanlar

İşe alım süreçleri boyunca aday hakkında toplanan ve işlenen tüm kişisel veriler, adayın ilgili açık pozisyonda istihdam edilmesine karar verilmesi halinde özlük dosyasına aktarılır.

8. Adayların Kişisel Verilerinin Saklanması Süresi

Doğuş Holding A.Ş. iş başvurusu olumsuz sonuçlanan aday çalışanların kişisel verilerini elektronik ortamda siler ve kağıt ortamda ise yok eder. Uygun pozisyon olmaması gibi nedenlerle daha sonra değerlendirilmek üzere muhafaza edilmek istenen aday çalışanlara ait kişisel veriler 2 (iki) yıl süre ile saklanır. Bu süre geçtikten sonra kişisel verileriniz anonim hale getirilerek kullanılır.

9. Kişisel Verilerin Güvenliği, Aktarımı ve Kişisel Verileriniz Üzerindeki Haklarınızın Kullanılması

Bizimle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz, Doğuş Holding A.Ş. nezdinde yer alan veri tabanında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 doğrultusunda gizli olarak saklanacak ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Doğuş Holding A.Ş. işlediğin kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, hukuka aykırı erişimi önlemek ve hukuka aykırı veri işlemeleri engellemek amacıyla asgari olarak aşağıdaki önlemleri almaktadır:

 • Web sitesi üzerinden kişisel verilerin alındığı tüm sayfalar SSL sertifikası ile korunmaktadır.
 • Kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirleri almaktadır.
 • Web sitesi ve kişisel veri barındıran tüm sistemlerin üzerinde bulunduğu network firewall ile korunmaktadır.
 • Web Sitemizde çevrimiçi ziyaretçilerin site kullanım alışkanlıklarını takip etmeyi hedefleyen çerez (cookie) kullanılmamaktadır.

Doğuş Holding A.Ş. bünyesindeki şirketler ve iştirakler için http://www.dogusgrubu.com.tr/tr/sektorler.aspx adresinden bilgi edinebilirsiniz.

İşbu Aday Çalışan İçin Kişisel Verilerin Korunması Politikas’nda belirtilen amaçlar ve kişisel verilerin işlenme yöntemleri kapsamında bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz üzerinde 6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı kullanmak için Web Site’mizde yer alan “Başvuru Formu”nu ve bu formda belirtilen yöntemleri kullanarak bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz.

10. Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

İş başvurusu dolayısıyla kişisel verilerini işlediğimiz aday çalışanlar paylaştıkları kişisel verilerin doğru ve güncel olmasının, KVKK anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluğun tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri kisiselverilerim@dogusgrubu.com.tr adresine ulaşarak yapabilirsiniz.

11. Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu Aday Çalışan İçin Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve md. 17 ve Türk Ceza Kanunu md. 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Doğuş Holding A.Ş. ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerekli kıldığı saklama süreleri sona erdiğinde, işlediği kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesine İlişkin Rehber’de belirtilen anonim hale getirme yöntemlerinden, iş süreçleri ve faaliyetlerine en uygun olan bir veya birkaç tekniği kullanarak anonimleştirir ve bu şekilde verileri kullanmaya devam eder.

12. Kişisel Verilerin Kategorizasyonu

Aday Çalışanlar

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Mesleki Kariyer ve Gelişim Verisi, Eğitim Bilgisi, Görsel Ve İşitsel Veri

13. Politikada Yapılabilecek Değişiklikler ve Güncellemeler

Doğuş Holding A.Ş. işbu Aday Çalışan İçin Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda yasal düzenlemeler ve Şirket politikası doğrultusunda değişiklik veya güncellemeler yapabilir. Tüm bu değişiklik ve güncellemeleri yansıtan yeni metin hakkında ilgili kişilere web sitesi (https://www.dogusgrubu.com.tr/tr/dogus-ta-is-firsatlari) üzerinden gerekli bilgilendirmeler yapılır.

1

1